Новини

СТАРТИРА РАБОТАТА ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 2013-2020

С първо заседание на Работната група за изготвяне на Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г., проведено на 11 септември 2012 г., свикано със заповед на Министъра на земеделието и храните РД 09-937/0706.2012 г., бе даден старт на процеса, ръководен от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните и инж. Спас Тодоров (дирекция Стратегическа политика, МЗХ).
На първото заседание са обсъдени и приети:
1.    Срок за изготвяне на документа  – до края на 2012 г.
2.    Правилник за работа, в който електронната комуникация е прието да бъде официален начин на изразяване на мнението на членовете  на РГ.
3.    Целите, методът за разработване на НСРГС, обхватът на работата и очакваният резултат от дейността.
4.    Предложение за включване в състава на представители на Съюза на лесовъдите в България и на дървопреработващите предприятия.
5.    Работна програма и времеви график за изпълнение.
Членовете на РГ са одобрили единодушно предложението в срок до 5 октомври 2012 г. всеки участник в РГ да изпрати писмен материал, в обем до 2-3 страници по въпросите: (1) Валидност на принципите на Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор (2006-2015 г.); Какви са общите ценности и цели в областта на устойчивото стопанисване на горите, които биха могли да бъдат взети предвид  при изработването на новата НСРГС? (2) Кои са основните предизвикателства, възможности и алтернативи пред българския горски сектор? и (3) Какви са очакванията от Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 година? Материалите следва да бъдат изпратени по електронна поща до Секретариата на РГ.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 68 / 2018

XXI Годишна среща на Съюза на Европейксите лесовъди се проведе в периода 26-30 септември 2018 г. в гр. Косенза, Италия. В срещата взеха участие 50 представители на 16 професионални организации на лесовъдите от 13 държави.

Последни новини

13.02.2019

Кръгла маса на тема "Съгласуваност между свързаните с горите политики в ЕС - Ролята на стратегията на ЕС за горите” с участието на заинтересованите страни в горския сектор беше организирана от Съюза на Европейските лесовъди (СЕЛ) в Брюксел на 04 февруари

+ Прочети повече