Новини

Дейност

Силата и отговорността на Съюза на лесовъдите в България са в способността за оценка на отражението на обществените явления и процеси  върху състоянието на българската гора и за очертаване на перспективите за подобряване на управлението и опазването на горите и повишаване на лесовъдската култура и професионалните умения на лесовъда. Като неправителствена организация съюзът има за цел да бъде независим обществен гарант за запазване на националните интереси чрез устойчива горска  политика и за подобряване на правата и статута на българския лесовъд.
 • СЛБ съвместно с Изпълнителна агенция по горите участва в организирането на  Седмицата на гората, чествана всяка година в началото на април, а също и в номинирането на приза "Лесовъд на годината", връчван при откриването на Седмицата на гората.
 • СЛБ съвместно с Изпълнителна агенция по горите участва в различни дейности, свързани с решаването на проблеми на горите и тяхното стопанисване.
 • СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на  българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
 • СЛБ има  Почетен знак, връчван на членове на съюза, изтъкнати лесовъди от практиката и  научното поприще.
 • СЛБ сътрудничи с други неправителствени организации, с Лесотехническия университет в София, с институти за научни изследвания в областта на горите, а също и с дърводобивни и дървообработващи фирми.
 • СЛБ работи в сътрудничество със сродни национални и международни организации.
 • СЛБ  установи контакт  с Европейската лесовъдска общност през пролетта на 1996 г., като участва в Четиринадесетия конгрес на Съюза на европейските лесовъди.
 • СЛБ е редовен член на Съюза на европейските лесовъди от 1999 г., а от три години преди това е асоцииран член. Делегации на съюза са участвали  във всички конференции и конгреси на Съюза на европейските лесовъди от 1996 година. От 2016 г. СЛБ участва във взимането на решения в СЕЛ с три гласа.
 • СЛБ е представен на обновената през 2015 г. интернет страница на Съюза на европейските лесовъди. Като член на Съюза на европейските лесовъди, България бе  домакин на  годишните конференции на Съюза на европейските лесовъди (27.06 - 02.07.2006 г. в София и 9-12.10.2014 г. в гр. Несебър).
 • През периода 2009 - 2013 г. инж. Борис Господинов - заместник-председател на СЛБ е член на одитната комисия на Съюза на европейските лесовъди.
 • От 2011 г. д-р инж. Анна Петракиева - заместник-председател на СЛБ е и член на Президентството на Съюза на европейските лесовъди.
 • СЛБ откри Клуб на лесовъда в София на адрес ул. "Антим І" № 17.
 • СЛБ съвместно с МЗХ, ИАГ и СЕЛ от 2015 г. организира специализирани обучения за служители в системата на горите по "Горска педагогика".

 

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Севдалина Димитрова Заместник-председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече