Новини

Втора Европейска седмица на гората

Европейска седмица на гората
9-13 декември 2013

Да работим заедно за да представим устойчивото стопанисване на горите и повишим информираността за приноса на горския сектор за развитието на зелена икономика

Европейската горска седмица е инициатива на 15 партньорски организации поставили си за цел
-    Да представят ролята на горския сектор в „позеленяването“ на икономиката: подобрявайки благосъстоянието на човека и социалното равенство, като същевременно намали рисковете за околната среда.
-    За да се повиши информираността за доброто състояние на горите в Европа, които се управляват по устойчив начин, и растат по обем и площ.
-    За отбелязване на концепцията за устойчивост, които са възникнали в горския сектор.
-    За да се увеличи видимостта на горския сектор и на нейния принос към устойчива икономика.
-    Да подобрят сътрудничеството с други сектори чрез участието в диалог по въпроси, свързани с горите.

След успеха на първата Европейска седмица на гората, организирана в Италия през 2008 г. и отпразнувана в цяла Европа, това е вторият празник на горите в Европа. Темата тази година е "Ролята на горите и горските продукти в зелена икономика".

Текста на Поканата за участие в Европейската седмица на гората може да намерите тук.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

инж. Севдалина Димитрова Заместник-председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече