Новини

Mеждинна оценка на резултатите от прилагането на НСРГСРБ 2013 – 2020 г.

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съответно в Габрово и Пловдив. На третото заседание на работната група на 23 ноември трябва да бъде обсъден и приет окончателният вариант на доклада, съдържащ анализ и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на приоритетите, целите, мерките и конкретните дейности по отношение на заложените в НСРГСРБ (2013-2020).
В секция документи ще намерите протоколите от двете регионални срещи и информация за хода на изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в НСРГСРБ 2013-2020 и в СПРГС 2014-2023, докладвана като презентация на регионалните срещи, и обобщена информация за напредъка в табличен вид по мерки и дейности с отговорни и свързани институции.

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

д-р инж. Анна Петракиева Заместник-председател

Завършва „Лестоехнически университет“ през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи в Министерство на земеделието и горите и аграрната реформа. От 1999 работи в Изпълнителна агенция по горите като главен експерт по управлението на защитени територии. През 2008 защитата научна и образователна степен „Доктор“ в ЛТУ. От 2009 работи и като хоноруван преподавател в ЛТУ. От 2015 г. води дисциплината „Горска педагогика“ в ЛТУ. От 2009 г. е заместник-председател на СЛБ, а от 2011 е член на президентството на Съюза на европейските лесовъди, първоначално като помощник-секретар, а от 2017 е касиер на СЕЛ.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече