Новини

Mеждинна оценка на резултатите от прилагането на НСРГСРБ 2013 – 2020 г.

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съответно в Габрово и Пловдив. На третото заседание на работната група на 23 ноември трябва да бъде обсъден и приет окончателният вариант на доклада, съдържащ анализ и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на приоритетите, целите, мерките и конкретните дейности по отношение на заложените в НСРГСРБ (2013-2020).
В секция документи ще намерите протоколите от двете регионални срещи и информация за хода на изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в НСРГСРБ 2013-2020 и в СПРГС 2014-2023, докладвана като презентация на регионалните срещи, и обобщена информация за напредъка в табличен вид по мерки и дейности с отговорни и свързани институции.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

28.02.2018

Управтлният съвет на СЛБ - сдружение с нестопанска цел, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на чл. 19 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 07.03.2018 г.

+ Прочети повече