Новини

Обява за предстоящо Общо събрание

Управителният съвет на СЛБ - сдружение с нестопанска цел, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на чл. 19 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 07.03.2018 г. (сряда) от 10.30 ч. в зала 4 на централната сграда на Лесотехнически Университет от 10.30 часа, гр. София, бул. "Климент Охридски" 10, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността нс СЛБ и на УС за периода април 2017 - февруари 2018 г.;
2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.;
3. Приемане на проект на бюджет за 2018 г.;
4. Организационни въпроси;

Норма на представителност за общото събрание:
- членовете на УС плюс 1 делегат на 150 членове на СЛБ;
- при организации с над 150 членове на СЛБ - 2 делегати;

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието Ви на събранието е наложително.

За информация за материалните за събранието, както и за потвърждение за участието Ви се свържете с офиса на СЛБ, на тел. 02 981 86 32 - инж. Боян Бояджиев, до 02.03.2018 г.

Обявата за общото събрание е публикувана във вестник БГ Гора, бр. 1, 2018 г.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 65 / 2018

Изминалата 2017 г. ни изправи пред няколко предизвикателства. Много усилия положи колегията, за да се справи с мащабните повреди в иглолистните гори, нападнати от вторични вредители и патогени. Това поставя на изпитание стопанисването на тези гори, защото, ако се отложат редовните отгледни и възобновителни сечи за усвояване на изсъхналите и увредените гори,...

Последни новини

30.03.2018

Всяка година по традиция непосредствено преди началото на Седмицата на гората, лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

+ Прочети повече