Структура


Съюзът на лесовъдите в България е доброволна независима обществено - професионална организация, която има свой Устав и Платформа за национална горска политика. Като неправителствена организация СЛБ има за цел да бъде независим обществен гарант за защита на националните интереси при осъществяването на горската политика и работи за утвърждаване на авторитета и правата на българския лесовъд. СЛБ, съгласно приетия нов Закон за юридическите лица с нестопанска цел е регистриран съдебно и има законно приет устав. Според устава структурата на СЛБ е: Общо събрание, Управителен съвет, Регионални съвети - 16 броя, Дружества по региони - 151 с над 3500 съюзни членове.

СЛБ подържа делови контакти с всички неправителствени организации в България свързани с опазването на околната среда.

СЛБ е член на Европейския съюз на лесовъдите.

Ръководство и ръководни органи

На провелия се на 3 декември 2014 год. Конгрес на Съюза не лесовъдите в България за председател на СЛБ беше преизбран проф. д-р Иван Палигоров.

Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда".
Защитава дисертация за "кандидат на икономическите науки" (сега доктор) в УНСС през 1991 година. От 1985 до 1988 г. работи в ГС - Чехльово, ГСК - Пазарджик. От 1988 г. е редовен аспирант, от 1990 г. е асистент, от 1992 г. - главен асистент, от 1997 г.- редовен доцент в Катедра "Управление на ресурсите и природоползването" на ЛТУ, а от 2012 г. е професор в Лесотехнически Университет. От 1998 г. е зам.-декан, а от 2003 до 2011 г. - декан на Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ. През 2012 г. е избран за земестник Ректор на ЛТУ.

Специализирал е в Австрия, Чехия, Гърция, Испания, Германия и Обединеното Кралство. Автор и съавтор е на над 130 публикации, 12 книги - учебници, ръководства, монографии и наръчници, както и на 34 научно - изследователски проекта. Представител е на България в международния екип от специалисти в областта на горската политика в страните от Централна и Източна Европа, към ФАО на ООН. Член е на Съюза на лесовъдите в България от 1990 г., а на Управителния съвет - от 1996 г. От 1998 до 2000 г. е зам.- председател на СЛБ.

На 05.03.2015 г, на заседание на Управителния съвет на СЛБ, Съгласно чл. 22 и 28 от Устава на Съюза, по предложение на проф. Палигоров, Управителният съвет избра за зам.- председатели: инж. Борис Господинов - гл.редактор на списание “Гора”, инж. Анна Петракиева - гл. ексеперт в Изпълнителната агенция по горите към МЗХ, инж. Севдалина Димитрова - директор на РДГ Русе и инж. Иван Янев - главен експерт в ЮЗДП Благоевград. За секретар бе преизбран инж. Борислав Божов.

д-р инж. Анна Петракиева
зам. председател

Завършва „Лестоехнически университет“ през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи в Министерство на земеделието и горите и аграрната реформа. От 1999 работи в Изпълнителна агенция по горите като главен експерт по управлението на защитени територии. През 2008 защитата научна и образователна степен „Доктор“ в ЛТУ. От 2009 работи и като хоноруван преподавател в ЛТУ. От 2015 г. води дисциплината „Горска педагогика“ в ЛТУ. От 2009 г. е заместник-председател на СЛБ, а от 2011 е член на президентството на Съюза на европейските лесовъди.

инж. Борис Господинов
зам. председател

През 1980 г. завършва ВЛТИ, специалност „Горско стопанство”. Като студент сътрудничи в младежки столични издания, а от 1979 г. на новосъздадения в. „Горско дело”. След дипломирането си започва работа във в. „Горско дело”, където работи до неговото закриване през 1988 г. От 1989 г. е на работа в сп. „Горско стопанство” като зам.- главен редактор. През 1992 г. списанието се преименува в сп. „Гора”, на което инж. Борис Господинов е главен редактор от 1994 година. Обществената му дейност е свързана със Съюза на лесовъдите в България. От възстановяването на организацията през 1990 г. участва в създаването и издаването на съюзните вестници „Силва” и „Българска гора”, както и на книгите за историята и развитието на лесовъдското сдружение.

инж. Иван Янев
зам. председател

През 1982 г. завършва ВЛТИ – София, специалност „Горско стопанство”. Същата година започва работа в ГС - Говежда като лесничей. От 1983 г. до 1988 г. работи в УОГС „Петрохан” като началник на горско-технически участък. От 1988 г. до 1995 г. е зам. директор и директор на ГС - Благоевград. От 1996 г. до 1999 г. постъпва в РДГ - Благоевград като експерт. От началото на 1999 г. до 2007 г. е на работа последователно като зам. директор, директор и отново зам. директор на ГС - Благоевград. От април 2007 до септември 2009 едиректор на ДГС „Рилски манастир”. До средата на 2011 г. е Старши експерт в РДГ – Благоевград, след което започва работа като Главен експерт „Стопанисване на горите” в ЮЗДП – Благоевград. Зам. председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.

инж. Севдалина Димитрова
зам. председател

Завършила Лесотехнически университет през 1995г. специалност „ Горско стопанство”. От 1998г до 2005 година работи като лесничей в ТП ДГС „ Бяла”. От 2005 г. до 2011 г. работи като технолог и ръководител разсадниково производство във фирма „Дунав агро” ООД, създадена с цел производство на висококачествена акациева дървесина. От 2011 г. до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От юли 2016г до настоящият момент работи като главен експерт „Защитени територии, сертифициране и гори във фаза на старост” в ЮЗДП ДП гр. Благоевград. Зам.председател на Съюза на лесовъдите в България от 2014 г.


От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 72 / 2019

120 години горски печат у нас е забележително събитие, зашото за повече от век той отразява не само развитието на горското дело, но и най-значимото от живота на лесовъдскат колегия.

Последни новини

27.10.2019

Управителният съвет на Съюза на лесовъдите в България определи датата, нормата на представителност и дневният ред на Общото събрание

+ Прочети повече