Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 05.03. 2020 г. се състояха заседания на УС и на ОС на СЛБ. УС избра за зам. председатели на СЛБ д-р инж. Анна Петракиева, инж. Севдалина Димитрова и инж. Борис Господинов.

Бяха утвърдени 4 работни комисии към УС на СЛБ.

Комисия за отстояване на провеждането на дългосрочна горска политика и предло­же­ния за промени в нормативната уредба, с председател инж. Севдалина Димитрова и зам.-председател инж. Емил Ракаджиев; 

Комисия за издигане на професионалната подготовка и общата култура, връзки с общес­твеността и утвърждаване на авторитета на СЛБ, с председател д-р инж. Анна Петракиева и зам.-председател инж. Сашка Иванова;

Комисия по жалбите и становищата с председател инж. Борис Господинов и зам.-пред­­седател инж. Богдан Богданов;

Комисия по финансови въпроси и проекти с председател проф. д-р Иван Палигоров и зам.-председател инж. Борислав Цвятков.

За главен редактор на вестник „Българска гора“ бе преизбран инж. Богдан Богданов.

УС обсъди благодарствено писмо и покана за съвместна дейност от Фондация „77“, инициатор на кампанията Гората.бг, с председател на УС Никола Рахнев. Управител­ният съвет на СЛБ не подкрепи предложението за подписване на меморандум между СЛБ и Фондация „77“. Основанията е преобладаващо негативната политика срещу дейността на лесовъдската колегия, която не е единствено виновна за незаконните сечи в горите на България, без да се оценяват положителните резултати от дейността на лесовъдите в България. Дейностите и кампанията „Гората .бг“ е прекрасна инициатива, но в по-голямата си част е PR акция. Откриват се много нередности в засаждането на посадъчния материал, част от него се похабява, просъхва или изгнива по време на транспортирането му, а за залесените дървета не се полагат необходимите грижи и след година фиданките са подтиснати, изсъхнали или са загинали.  Председателят на СЛБ проф. д-р Палигоров има задължението не само да информира за решението на УС, но и да проведе разговор Фондация „77“, относно бъдещето на някои от идеите за сътрудничество, свързани с подпомагане на опазването на Българската гора, вкл. ново залесените от кампаниите площи, както и свързаните с това дейности, работата с децата и подрастващите в отношение към гората и природата, което е в предмета на Горската педагогика, която СЛБ развива в България от 2015 г..

Бе обърнато внимание, че през настоящата 2020 г. се навършват 95 години от честването на Седмицата на гората през 1925 г. Седмицата ще бъде официално открита в гр. Кърджали, но предстоят и други кръгли годишнини: 60 години на ЛЗС Пловдив, 95 години Висше Лесотехническо образование, 115 години организирана борба с ерозията, които СЛБ трябва да отбележи по подобаващ начин. Очаква се от РС в Пловдив предложение за честване на 115 г.  от организирана борба с ерозията.

Бе обърнато внимание за много сериозно отношение за номиниране на коле­ги за приза Лесовъд на годината 2019 г. Изискват се аргументирани предло­же­ния освен за Лесовъд на годината и за негови подгласници и за цялостен лесовъдски принос, както и за принос за отразяване на облика на про­фе­сията в печата.

Уважаеми членове на УС имаме покана за участие в Годишната конфе­рен­ция на горските педагози в Европа, която ще се проведе в Люксембург. Предлагам да дадем мандат на д-р инж. Петракиева да участва в кон­ферен­цията като представител на България и от името на СЛБ, който развива тази дейност от 2015 г.

ОС на СЛБ прие Отчет на бюджета на СЛБ за 2019 г. и Проект за бюджет за 2020 г. Те са разработени в рамките на наложените традиции и възможности. Основни източници на приходи са от дарения, абонамент за в. Българска гора и членски внос. Основните пера в разходите са свързани с постигането на основните цели и задачи на СЛБ. Всяка допълнителна инициатива се осигурява с дарение на средства.

Д-р инж. Анна Петракиева

Завършва ЛТУ през 1998 г. специалност Горско стопанство. От 1999 г започва работа в ИАГ в отдела за управление на защитени природни територии. Директор е на ДПП Витоша от 2019 г. Член е на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ и Комитета по наблюдение на ОП Околна среда.

Член е на УС и е зам.-председател  на СЛБ от 2009 г. Член е на президентството на СЕЛ като помощник секретар от 2011 г., а от 2019 г. е ковчежник

Инж. Севдалина Димитрова

Завършва ЛТУ през 1996 г. специалност Горско стопанство. През 2000 г. завършва второ висше образование Счетоводство и контрол в ЮЗУ.

От 1998 г. работи в ГС Бяла, а от 2005 г. в „Лигнум България“, Бяла. От 2011 до 2016 г. е директор на РДГ Русе. От 2016 г. е главен експерт Защитени територии и сертификация в ЮЗДП Благоевград. 

От 2014 г е член на УС и зам.-председател на СЛБ, а от 2019 г. е председател на РС на СЛБ Благоевград и на УС на СЛБ.

Инж. Борис Господинов

Завършва ЛТУ специалност Горско стопанство през 1980 г. Започва работа в редакцията на списание „Горско стопанство“. Главен редактор е на списание „Гора“.

От 2009 г. е член на УС и е зам.-председател на СЛБ 2 мандата.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече