Новини

Заседание на Общото сърание на СЛБ

На основание изискванията на чл. 19 от Устава на СЛБ, с решение на Управителния съвет свиквам заседание на ОС на СЛБ, което ще се проведе на 04.03.2021 г. от 10,30 часа в зала "Академик Мако Даков" на централната сграда на Лесотехническия университет, София, бул. „Климент Охридски“ № 10 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Приемане на отчет за дейността на СЛБ за 2020 г.
2.    Приемане на отчет за бюджета на СЛБ за 2020 г.
3.    Приемане на проект на бюджет за 2021 г.
4.    Организационни въпроси.

При неблагоприятна епидемична обстановка заседанието на ОС на СЛБ да се проведе неприсъствено, в същия ден и час, като техническите подробноси по провеждането ще се уточнят в периода 01-03.03.2021 г.

В съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2 от Устава на СЛБ, УС определи норма на представителство в състава на ОС: всички членове на УС да са делегати, плюс 1 делегат на организации със 150 членове и 2 делегати при организации с над 150 членове. Поканата до избраните делегати на събранието да бъде изпратена по електронна поща, чрез председателите на Регионалните съвети на СЛБ и да бъде публикувана на страниците на вестник "Българска гора".

За информация за материалите за заседанието може да се свържете с офиса на СЛБ - инж. Богаднов по електронна поща: bggora@abv.bg.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече