Новини

Структура

Съюзът на лесовъдите в България е доброволна независима обществено - професионална организация, която има свой Устав и Платформа за национална горска политика. Като неправителствена организация СЛБ има за цел да бъде независим обществен гарант за защита на националните интереси при осъществяването на горската политика и работи за утвърждаване на авторитета и правата на българския лесовъд. СЛБ, съгласно приетия нов Закон за юридическите лица с нестопанска цел е регистриран съдебно и има законно приет устав. Според устава структурата на СЛБ е: Общо събрание, Управителен съвет, Регионални съвети - 16 броя, Дружества по региони - 151 с над 3500 съюзни членове.

СЛБ подържа делови контакти с всички неправителствени организации в България свързани с опазването на околната среда.
СЛБ е член на Европейския съюз на лесовъдите.

Ръководство и ръководни органи

На провелия се на 3 декември 2014 год. Конгрес на Съюза не лесовъдите в България за председател на СЛБ беше преизбран проф. д-р Иван Палигоров.
Проф. д-р Иван Палигоров е роден на 13.09.1959 г. във Велинград. През 1978 г. завършва Техникум по горско стопанство "Христо Ботев" - Велинград, а през 1985 г. - ВЛТИ, специалност "Горско стопанство", специализация "Екология и опазване на природната среда".
Защитава дисертация за "кандидат на икономическите науки" (сега доктор) в УНСС през 1991 година. От 1985 до 1988 г. работи в ГС - Чехльово, ГСК - Пазарджик. От 1988 г. е редовен аспирант, от 1990 г. е асистент, от 1992 г. - главен асистент, от 1997 г.- редовен доцент в Катедра "Управление на ресурсите и природоползването" на ЛТУ, а от 2012 г. е професор в Лесотехнически Университет. От 1998 г. е зам.-декан, а от 2003 до 2011 г. - декан на Факултет "Стопанско управление" на ЛТУ. През 2012 г. е избран за земестник Ректор на ЛТУ.
Специализирал е в Австрия, Чехия, Гърция, Испания, Германия и Обединеното Кралство. Автор и съавтор е на над 130 публикации, 12 книги - учебници, ръководства, монографии и наръчници, както и на 34 научно - изследователски проекта. Представител е на България в международния екип от специалисти в областта на горската политика в страните от Централна и Източна Европа, към ФАО на ООН. Член е на Съюза на лесовъдите в България от 1990 г., а на Управителния съвет - от 1996 г. От 1998 до 2000 г. е зам.- председател на СЛБ.

На 05.03.2015 г, на заседание на Управителния съвет на СЛБ, Съгласно чл. 22 и 28 от Устава на Съюза, по предложение на проф. Палигоров, Управителният съвет избра за зам.- председатели: инж. Борис Господинов - гл.редактор на списание “Гора”, инж. Анна Петракиева - гл. ексеперт в Изпълнителната агенция по горите към МЗХ, инж. Севдалина Димитрова - директор на РДГ Русе и инж. Иван Янев - главен експерт в ЮЗДП Благоевград. За секретар бе преизбран инж. Борислав Божов.

 

 


инж. Борис Господинов
зам. председател
д-р инж. Анна Петракиева
зам. председател
инж. Севдалина Димитрова
зам. председател
инж. Иван Янев
зам. председател

FROM OUR GALLERY

От нашата галерия

+ View More

Нашия екип

д-р инж. Анна Петракиева Заместник-председател

Завършва „Лестоехнически университет“ през 1998 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи в Министерство на земеделието и горите и аграрната реформа. От 1999 работи в Изпълнителна агенция по горите като главен експерт по управлението на защитени територии. През 2008 защитата научна и образователна степен „Доктор“ в ЛТУ. От 2009 работи и като хоноруван преподавател в ЛТУ. От 2015 г. води дисциплината „Горска педагогика“ в ЛТУ. От 2009 г. е заместник-председател на СЛБ, а от 2011 е член на президентството на Съюза на европейските лесовъди, първоначално като помощник-секретар, а от 2017 е касиер на СЕЛ.

Последни новини

10.06.2016

Съгласно план-графика (заповед № РД 09–155/29.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева), са проведени две заседания на участниците в работната група - на 15 април и 30 юни, и две регионални срещи – на 13 и 20 септември, съотв

+ Прочети повече